Selecteer een pagina

Privacy Verklaring

Praktijk Cecilia vindt het erg belangrijk dat er met persoonsgegevens zorgvuldig wordt omgegaan. In dit privacy statement, dat het privacy beleid van Praktijk Cecilia omvat, wordt uitgelegd welke persoonsgegevens verzameld en gebruikt worden, met welk doel en hoe deze beveiligd zijn.

Praktijk Cecilia is verantwoordelijk voor de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), Praktijk Cecilia is daarbij verantwoordelijke in de zin van de AVG.

 

Contactgegevens:

Onderneming:                 Praktijk Cecilia
Contactpersoon:              Cecilia Huisman-Swart
Bezoekadres:                   Burgemeester H. van Sleenstraat 50, 3231 XB Brielle, Nederland

E-mail:                               Praktijk.Cecilia@gmail.com
Telefoonnummer:          +31 (0) 6 428 148 17
KvK-nummer:                  546 882 05

 

Doel van verwerking van persoonsgegevens:

Praktijk Cecilia verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst met haar klanten, voor haar administratie, het incasseren van betalingen, (persoonlijke) marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Gegevens worden door klanten verstrekt bij het aangaan van een overeenkomst of anderszins door personen aan Praktijk Cecilia doorgegeven.

 

Door Praktijk Cecilia worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  • voor de uitvoering van de overeenkomst: uw naam, adres, postcode, geslacht, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;
  • voor het betalen en afhandelen van de facturen: uw naam, adres, postcode, woonplaats;
  • voor het behandelen van vragen en klachten: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;

Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt Praktijk Cecilia altijd eerst toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst.

 

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld (zoals in deze privacy statement genoemd) of om te voldoen aan wettelijke bewaartermijn(en).

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

  • in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 5 jaren na beëindiging van de overeenkomst, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of als de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling;
  • in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de Belastingdienst;
  • in het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht.

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan Praktijk Cecilia gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor Praktijk Cecilia, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn Verwerkersovereenkomsten van toepassing. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan een land buiten de EU.

Voor het innen van facturen wordt gebruik gemaakt van een payment provider. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het innen van de betalingen worden verstrekt aan de payment provider.

Indien u meer informatie wilt over door welke externe partijen uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u altijd een e-mail sturen naar Praktijk.Cecilia@gmail.com.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Praktijk Cecilia neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk Cecilia en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar Praktijk.Cecilia@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Praktijk Cecilia zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Praktijk Cecilia wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens

Praktijk Cecilia neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Praktijk.Cecilia@gmail.com

 

Wijzigen privacyverklaring

Praktijk Cecilia heeft het recht om haar privacy beleid aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving. Het is daarom raadzaam om regelmatig de privacy statement van Praktijk Cecilia te raadplegen.