Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Praktijk Cecilia, Stressst en Praktijk Voorne aan Zee (versie november 2022)

 

Artikel 1 Definities

De volgende begrippen in deze algemene voorwaarden hebben de volgende betekenis:

 1. Cecilia: Cecilia Huisman-Swart, opererend onder de namen Praktijk Cecilia, Stressst en Praktijk Voorne aan Zee, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54688205, gevestigd aan de Burgemeester H. van Sleenstraat 50 te 3231 XB Brielle;
 2. Deelnemer: de natuurlijke persoon die deelneemt aan een stressologie consult of traject, massage, online training of aanverwante werkzaamheden Dit kan dezelfde persoon zijn als Klant;
 3. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Cecilia een overeenkomst aangaat en/of aan Cecilia opdracht verstrekt tot het verrichten van een dienst en/of het leveren van een product;
 4. Opdracht / overeenkomst: de overeenkomst op grond waarvan Cecilia tegen betaling een dienst verricht en/of producten levert. Daarbij kan het onder andere (maar niet uitsluitend) gaan om: stressologie consulten en trajecten, (digitale en/of fysieke) coaching, massage, online training, spreekopdrachten, supplementen advies, e-books en/of online content. De overeengekomen dienst en/of product wordt in de opdracht/overeenkomst beschreven;
 5. Schriftelijk:per brief, e-mail en Whatsapp;
 6. Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
 7. Website: stressst.nl.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid Voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, opdrachten, facturen, levering van diensten en producten door of namens Cecilia, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
 2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door Cecilia in het kader van de opdracht/overeenkomst ingeschakelde derden, tenzij deze derden zelf een overeenkomst sluiten met de klant.
 3. Door ondertekening van of anderszins akkoord gaan met een overeenkomst of opdracht(bevestiging), of door akkoord gaan via de website bij het plaatsen van een online bestelling, verklaart de klant dat hij kennis heeft genomen van deze voorwaarden en dat hij akkoord gaat met de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden bepaalde volledig en onveranderd van toepassing.

 

Artikel 3 Offerte

 1. Offertes van Cecilia zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Als in een offerte geen aanvaardingstermijn is aangegeven, vervalt de offerte 14 kalenderdagen na datum van de offerte.
 2. De in offertes genoemde prijzen gelden voor de in de offerte genoemde periode en niet voor eventuele andere (vervolg)periodes of nieuwe aanvragen of bestellingen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders afgesproken.
 3. Cecilia kan niet aan haar aanbod worden gehouden als de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

Artikel 4 Prijzen en betalingen

 1. In de offerte en overeenkomsten opgenomen prijzen zijn inclusief btw (tenzij anders aangegeven) en exclusief eventuele bijkomende kosten, waaronder reiskosten, vervoerskosten etc.
 2. Cecilia heeft het recht door haar gehanteerde prijzen aan te passen. Als de prijzen wijzigen na totstandkoming van de opdracht/overeenkomst, heeft de klant het recht de opdracht/overeenkomst te beëindigen per de datum waarop de prijsverhoging ingaat, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
 3. Cecilia heeft het recht geheel of gedeeltelijke betaling vooraf te verzoeken. Er zal niet worden gestart met de dienst en/of het leveren van het product voordat de (deel)betaling is voldaan, tenzij anders overeengekomen.
 4. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.
 5. Betalingen voor diensten en producten dienen te worden voldaan op bankrekeningnummer NL03 KNAB 0418 3047 85 ten name van C.C. Huisman-Swart, onder vermelding van het factuurnummer.
 6. Bij levering van diensten en/of producten die in termijnen worden gefactureerd heeft Cecilia het recht de werkzaamheden op te schorten tot een volgende betaling is voldaan.
 7. Als betaling niet binnen de overeengekomen termijn plaatsvindt, zal Cecilia een betalingsherinnering sturen. Als ook niet binnen de op de betalingsherinnering aangegeven termijn is betaald, is de klant direct in verzuim en heeft Cecilia recht op vergoeding van de wettelijke rente vanaf de vervaldag van de factuur tot de datum waarop het verschuldigde bedrag helemaal is voldaan. Ook heeft Cecilia het recht de uitvoering van de opdracht/overeenkomst op te schorten totdat alle openstaande facturen door de klant aan Cecilia zijn betaald.
 8. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Cecilia maakt als gevolg van niet-nakoming door de klant, komen voor rekening van de klant. Voor de buitengerechtelijke incassokosten hanteert Cecilia het bepaalde in de Wet Incassokosten.
 9. Indien niet tijdige betaling regelmatig voorkomt, kan Cecilia besluiten de opdracht/overeenkomst eenzijdig te beëindigen, zonder de klant hiervoor een (schade)vergoeding te hoeven betalen.
  10. In geval van liquidatie, faillissement, beslag, surseance van betaling of schuldsanering van de klant zijn de vorderingen van Cecilia onmiddellijk opeisbaar en komen eventueel verleende gebruiksrechten direct te vervallen.

   

  Artikel 5 Overeenkomst

  1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Cecilia een (mondelinge) opdracht of een (mondeling) aanbod schriftelijk bevestigt of wanneer de offerte of overeenkomst getekend door Cecilia van de klant is ontvangen. Voor online bestellingen geldt dat overeenkomst tot stand komt bij het definitief plaatsen van de bestelling.
  2. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, zijnde de duur van de opdracht, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk, met uitzondering van het bepaalde in artikel 6 hieronder.

   

  Artikel 6 Annulering, verplaatsing, beëindiging

  1. Annulering van een (deel van een) opdracht door de klant dient schriftelijk plaats te vinden dan wel schriftelijk bevestigd te worden (bij telefonische/mondelinge annulering).
  2. Gevolgen van annulering voor de klant:
   1. Voor individueel overeengekomen consulten (voor stressologie, massage en coaching):
    • Annulering langer dan 24 uur voor de afspraak: annulering is kosteloos;
    • Annulering korter dan 24 uur voor de afspraak: 100% van de kosten van het consult zijn verschuldigd.;
   2. Voor afgenomen trajecten (voor stressologie, online trainingen) en spreekopdrachten:
    • 1 maand of langer voor start van het traject/de opdracht: 20% annuleringskosten;
    • Tussen 2 weken en 1 maand van de start van het traject/de opdracht: 50% annuleringskosten;
    • Tussen 48 uur en 2 weken voor de start van het traject/de opdracht: 75% annuleringskosten;
    • Binnen 48 uur voor de start van het traject/de opdracht: 100% annuleringskosten.

  De annuleringskosten worden berekend over het totaal van de kosten van het traject of de spreekopdracht, vermeerderd met eventuele reis- en verblijfskosten en andere bijkomende kosten van Cecilia.

  1. Annulering of verplaatsing door Cecilia:
   1. Cecilia heeft in geval van onvoorziene omstandigheden het recht de nakoming van haar verplichtingen uit een opdracht/overeenkomst op te schorten, wat mede inhoudt het verplaatsen van gemaakte consulten.
   2. Van onvoorziene omstandigheden is in ieder geval, maar niet alleen sprake bij ziekte/arbeidsongeschiktheid van Cecilia en sterftegevallen in de directe omgeving van Cecilia.
   3. In geval van onvoorziene omstandigheden zal Cecilia de klant c.q. deelnemer hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen en waar mogelijk nieuwe afspraken maken voor geannuleerde consulten.
   4. Wanneer de onvoorziene omstandigheden langer dan 3 (drie) maanden duren, hebben beide partijen het recht de overeenkomst op te zeggen.
   5. Bij opschorting dan wel beëindiging van de opdracht/overeenkomst als gevolg van onvoorziene omstandigheden is er geen recht op schadevergoeding of restitutie van reeds betaalde bedragen (dit laatste geldt niet bij met consumenten gesloten overeenkomsten).
  2. Tussentijdse beëindiging door de klant van reeds aangegane overeenkomsten die voor langere tijd gelden (trajecten) en waarvoor voor totaalbedrag reeds is voldaan, leidt niet tot teruggave van reeds betaalde bedragen. Dit geldt niet voor overeenkomsten die zijn gesloten met consumenten.

   

  Artikel 7 Informatieverstrekking

  1. De klant verstrekt aan Cecilia alle voor een offerte, opdracht en/of overeenkomst benodigde informatie, zoals: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres van de klant en/of deelnemer.
  2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
  3. Als de vereiste gegevens of informatie niet of niet op tijd worden verstrekt, dan heeft Cecilia het recht de uitvoering van de opdracht/overeenkomst op te schorten. Alle hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de klant.
  4. Als blijkt dat de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig was, heeft Cecilia het recht de opdracht/overeenkomst aan te passen, wat ook kan leiden tot aanpassing (inclusief verhoging) van prijzen en andere voorwaarden. De klant gaat met deze aanpassingen akkoord. Alleen als de prijzen met meer dan 10% stijgen heeft de klant het recht de opdracht/overeenkomst te beëindigen. Als Cecilia dan al kosten heeft gemaakt, dan komen die kosten voor rekening van de klant.

   

  Artikel 8 Uitvoering van de overeenkomst

  1. Cecilia voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat de klant en/of de deelnemer beoogde. De klant en de deelnemer erkennen dat resultaat niet direct zichtbaar zal zijn en tevens dat resultaten mede afhankelijk zijn van de inzet van de klant/deelnemer. De klant/deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van opgedane kennis of opgedragen handelingen.
  2. Cecilia adviseert en zal een klant/deelnemer nooit verplichten iets te doen en resultaat op die handelingen beloven. De klant/deelnemer dient volledige verantwoordelijkheid te nemen en eigen keuzes en beslissingen te maken.
  3. Cecilia is geen arts, psychiater, psycholoog of diëtist, en stelt dus geen medische diagnoses, schrijft geen geneesmiddelen voor en levert geen medische diensten. De klant/ deelnemer is zich hiervan bewust en accepteert dit.
  4. Afspraken over leveringstermijnen of andere termijn tot nakoming door Cecilia zijn nooit fatale termijnen, tenzij dit expliciet schriftelijk is overeengekomen. Een (leverings)termijn gaat pas in na totstandkoming van de overeenkomst én als Cecilia van de klant en/of de deelnemer alle benodigde informatie heeft ontvangen.
  5. Cecilia heeft het recht (een deel van) de opdracht/overeenkomst door derden te laten uitvoeren zonder dat zij de klant/deelnemer daarvan op de hoogte hoeft te stellen. Als door de uitvoering van de dienstverlening door derden meerkosten worden gemaakt zullen deze na overleg aan de klant worden doorberekend.

   

  Artikel 9 Wijziging van de overeenkomst

  1. Wanneer tijdens de uitvoering van de opdracht/overeenkomst blijkt dat een wijziging of aanvulling nodig is, passen partijen tijdig en in overleg de opdracht/overeenkomst aan. Wijziging en/of aanvulling van de opdracht/overeenkomst kan invloed hebben op de uitvoeringstermijnen en op de prijzen. De meerkosten komen voor rekening van de klant.
  2. Cecilia heeft het recht de uitvoering van de opdracht/overeenkomst op te schorten als de verplichtingen uit de overeenkomst door de klant en/of deelnemer niet worden nagekomen of wanneer nieuwe omstandigheden omtrent de klant en/of deelnemer naar voren zijn gekomen die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst nog niet kenbaar waren.

   

  Artikel 10 Onlinetraining

  1. Wanneer het aanbod daartoe wordt aanvaard en de training online wordt aangeschaft ontstaat direct een betalingsverplichting.
  2. De klant/deelnemer ontvangt na aankoop en na betaling toegang tot de omgeving.
  3. Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronder een onlinetraining of download, te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt de klant/deelnemer toegang tot zijn aankoop. De klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.
  4. Voor het geven van de online training kan gebruik worden gemaakt van een platform van een derde. Cecilia kan niet garanderen dat de online training op ieder moment en op iedere locatie beschikbaar is.
  5. Cecilia heeft het recht de inhoud van een online training uit te breiden, te beperken of aan te passen.
  6. De klant c.q. deelnemer verkrijgt een beperkt en persoonlijk recht om de inhoud van de online training te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. De online training is bedoeld om te inspireren, niet om te kopiëren. De intellectuele eigendomsrechten op de online training liggen bij Cecilia dan wel haar licentiegever. Het is de klant en deelnemer dan ook niet toegestaan een soortgelijk aanbod te creëren, al dan niet voor commerciële doeleinden.
  7. De deelnemer mag in beperkte mate gedeeltes van de content op sociale media delen na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Cecilia én mits dit materiaal wordt voorzien van naamsvermelding van Cecilia.
  8. Cecilia zal tijdig aangeven tot wanneer de content beschikbaar is. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer om het materiaal tijdig te bekijken en, waar die mogelijkheid wordt gegeven, op te slaan.
  9. Tijdens deelname aan een training kunnen deelnemers onderling communiceren, bijvoorbeeld door het plaatsen van reacties in de community onder “posts”. De klant en deelnemer verklaren geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de online training. In dat geval is er voor de klant/deelnemer geen recht op schadevergoeding.
  10. Het staat Cecilia te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, wanneer de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.
  11. Cecilia heeft het recht om klant en/of deelnemer deelname aan een online training te weigeren. Ook heeft Cecilia het recht klanten/deelnemers die door hun gedrag het verloop van een onlinetraining belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelname en indien nodig, van toekomstige deelname, uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor de desbetreffende content onverlet.

   

  Artikel 11 Overmacht

  1. Van overmacht is sprake als de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar Cecilia redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals maar niet beperkt tot een pandemie, ongevallen, brand of overheidsmaatregelen.
  2. Als zich een situatie van overmacht voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de opdracht/overeenkomst (tijdelijk) niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zolang de overmachtssituatie voortduurt. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing. Als de overmachtssituatie voortduurt zonder dat een passende oplossing is gevonden, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te beëindigen. De tot dan toe door Cecilia gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar.

   

  Artikel 12 Aansprakelijkheid schade

  1. Cecilia is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit opdrachten/overeenkomsten of andere rechtshandelingen, tenzij de schade opzettelijk of door grove schuld is veroorzaakt.
  2. Cecilia geeft op geen enkele wijze garanties en is niet aansprakelijk voor complicaties die tijdens of na de uitvoering van opdrachten/overeenkomsten ontstaan bij klant.
  3. Cecilia is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens de klant of deelnemer verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
  4. De klant c.q. deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een opdracht/overeenkomst. Cecilia is niet verantwoordelijk voor handelingen en gedragingen van de klant c.q. deelnemer tijdens en na afloop van een training. Deelnemer maakt altijd zelf zijn eigen keuzes en neemt daarvoor de volledige verantwoordelijkheid.
  5. In het geval er sprake is van een toerekenbare tekortkoming door Cecilia, is de aansprakelijkheid van Cecilia beperkt tot directe schade. De aansprakelijkheid van Cecilia zal daarbij maximaal het bedrag bedragen dat in dat geval door de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Cecilia wordt uitgekeerd. Als om welke reden dan ook de aansprakelijkheidsverzekering van Cecilia niet uitkeert, is de schadevergoeding beperkt tot een bedrag van € 5.000.
  6. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Cecilia en betrokken derden 12 maanden. Deze beperking van de verjaringstermijn geldt niet voor consumenten.
  7. Klant vrijwaart Cecilia tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en producten.

   

  Artikel 13 Intellectueel eigendom

  1. De intellectuele eigendomsrechten op de door Cecilia aan de klant ter beschikking gestelde producten, goederen materialen en advies berusten bij Cecilia of haar licentiegever. Het is nadrukkelijk niet toegestaan de producten, goederen, het materiaal en/of verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming van Cecilia.
  2. Elke handeling in strijd met het in dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
  3. Het is klant niet toegestaan beeld- en/of geluidsopnames te maken tijdens een sessie, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

   

  Artikel 12 Geheimhouding, privacy

  Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Klant wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring van Cecilia, te vinden via de volgende link: www.stressst.nl/privacyverklaring

   

  Artikel 13 Klachten en geschillen

  1. Bij klachten over geleverde diensten of producten zal de klant Cecilia hierover onmiddellijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na levering van de dienst c.q. het product schriftelijk informeren.
  2. Cecilia zal de klachten zo snel mogelijk in behandeling nemen en de klant uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht informeren. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.
  3. Cecilia dient in de gelegenheid te worden gesteld de tekortkoming te herstellen. Herstel kan, geheel ter bepaling van Cecilia, inhouden het opnieuw leveren van het product en/of de dienst, dan wel creditering van het bedrag dat voor het betreffende product c.q. de betreffende dienst is betaald.
  4. Op alle offertes, opdrachten, overeenkomsten en overige rechtshandelingen tussen Klant en Cecilia, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  5. Klanten zullen alleen een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen. Alle niet onderling opgeloste geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Cecilia is gevestigd, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.